1. Algemeen:

Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde afwijkingen, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoops- en dienstenovereenkomsten. Door beste\l,ing verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden. De offerten blijven slechts geldig gedurende de erin opgegeven optietermijnen. Voorziet deze geen optietermijn, dan is een bestelling slechts aanvaard, indien door BCA n.v. wordt bevestigd dat de offerte nog geldig was.


2. Aanbiedingen:

Al onze aanbiedingen gebeuren zonder verbintenis. De zaken behandeld door tussenpersonen, vertegenwoordi­gers, agenten, enz … verbinden ons slechts na onze schriftelijke bevestiging, zelfs indien voor vroegere zaken geen bevestiging verzonden werd. Onze gedrukte prijslijsten gelden niet als offerte. BCA n.v. zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het niet-nakomen van haar verplichtingen ingevolge één of andere beperking of verbod opgelegd bij wet, decreet, besluit, reglement of in- of uitvoerbeperkingen die door om het even welke overheid zouden worden opgelegd. BCA n.v. verbindt zich nochtans al het mogelijke te doen om dergelijke moeilijkheden te boven te komen.


3. Prijzen:

AI onze verkoopprijzen zijn netto exclusief B.T.W.
Aangezien deze prijzen aan wijziging onderhevig zijn o.m. door toedoen van de fabrikant, ingevolge veranderingen in de wissel­koers en/of invoerrechten, alsmede in de tarieven van douaneagentschappen en expediteurs, zal de verkoper de prijzen van de dag in rekening brengen. Ook de leveringen van globale bestellingen, die in termijnen geschieden, worden aan de prijzen van de dag van de levering uitgevoerd, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling uitgaande van BCA n.v.
Voor aangetekende, rembours- en express zendingen worden extra kosten in rekening gebracht. De prijzen en leveringstermijnen die in de prijsopgave van BCA n.v. vermeld staan, zijn gebaseerd op de voorwaarden die voor de datum van de prijsopgave in voege waren. De bestellingen moeten steeds vergezeld zijn van alle nodige inlichtingen, teneinde BCA n.v. toe te laten met de uitvoering onmiddellijk te kunnen aanvangen. Dit geldt eveneens voor de betaling die desbetreffend voorzien werd. BCA n.v. behoudt zich het recht voor om op het ogenblik van de bestelling haar prijzen en leveringstermijnen te herzien.
Elke verplichting die volgens de bepalingen van de prijsopgave of van de bestellingbevestiging, alsmede volgens de algemene verkoopsvoorwaarden door BCA n.v. aanvaard wordt, zal afhangen van de stiptheid waarmede de koper al zijn verplichtingen overeenkomstig de contractbepalingen zal naleven en tevens de betalingsvoorwaarden zal in acht nemen.


4. Leveringen:

Onze leveringen gebeuren af-fabriek. De leveringstermijnen worden informatief en vrijblijvend opgegeven.
Wij aanvaarden geen eis tot schadevergoeding of ontbinding van verkoop in geval van vertraagde levering. De vertraging in de levering die de 60 dagen niet te boven gaat, zal niet mogen ingeroepen worden als reden tot verbreken van de overeenkomst of tot vorderen van schadevergoedingen. In geen geval zal na de ter beschikkingstelling van de koopwaar, een overeenkomst mogen verbroken worden om reden van vertraging.


5. Montage:

Het monteren is niet in de prijs begrepen: de prijsopgaven, de bestellingen en de verbintenissen betreffende montage zijn onderworpen aan speciale voorwaarden die de onderhavige voorwaarden aanvullen.


6. Technische inlichtingen:

de tekeningen, illustraties en specificaties blijven eigendom van BCA n.v. en mogen zonder speciale en geschreven toelating van BCA n.v. niet aan derden worden overgemaakt. Ook een eventuele koper mag, zonder de voorafgaandelijk toestemming van BCA n.v., geen inlichtingen betreffende zijn tekeningen, illustraties of specificaties aan derden overmaken. De tekeningen en illustraties die bij de offerte zijn bijgevoegd of in een folder van BCA n.v. gedrukt staan, leggen aan BCA n.v., voor wat de maten en bijzonderheden betreft, geen verplichtingen op, behalve bij uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging.


7. Overmacht:

Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, v.b. bij staking, onze verplichtingen niet kunnen nakomen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren dan wel de overeenkomst d.m.v. een schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen.


8. Betaling:

Alle betalingen gebeuren op ons kantoor te Ternat ofwel op een bankrekening ten name van BCA n.v. Onze rekeningen zijn betaalbaar van rechtswege 30 dagen factuurdatum behoudens anders luidende overeenkomst. Op de betalingen wordt geen enkele korting toegestaan.
In geval van niet-betaling op, vastgestelde vervaldagen, zal er van rechtswege en zonder dat Ingebrekestelling vereist is, een intrest van 12% per jaar verschuldigd zijn, zonder dat deze clausule enige verandering brengt in de onmiddellijke invorderbaarheid van schuld. Daarnaast is er een schadevergoeding verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125€. BCA n.v. behoudt zich het recht voor het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen in geval van laattijdige betaling en geleverde goederen terug te nemen. In geval de koper de hem geleverde goederen niet betaalt vijftien dagen na de vervaldag van de factuur zal de overeenkomst van rechtswege door BCA kunnen ontbonden worden met een aangetekend schrijven. De postdatum geldt als bewijs van het ogenblik van ontbinding. BCA zal aldus de geleverde goederen mogen terugnemen en deze ontbinding zal ook aanleiding geven tot het betalen door de koper van een intrest van 0,75% per maand en een schadevergoeding van 10% beiden te berekenen op de te betalen factuurprijs. In geval de levering niet zou kunnen uitgevoerd worden, ingevolge omstandigheden onaf­hankelijk van BCA n.v., dan zullen de opslagkosten, aangerekend worden. Indien de klant de goederen niet in ontvangst neem op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld door BCA n.v., mag de klant niettemin de vervaldag die normaal werd vastgelegd voor de betalingen aan de leveringen verbonden, niet uitstellen.
In geval van opslag van de goederen, zal hierin voorzien worden door BCA n.v., voor rekening en risico van de klant. Indien de klant dit verzoekt, zorgt BCA n.v. voor de verzekering van de goederen, op voorwaarde dat de klant de jaarlijkse verzekeringspre­mie betaalt. De verbintenissen van BCA n.v. blijven slechts geldig onder voorbehoud dat de betalingsvoorwaarden en alle andere verplichtingen tegenover BCA n.v., die bij de bestelling en de bestellingaanvaarding van BCA n.v. voorzien waren, stipt worden nageleefd. Wij zijn niet gehouden betaling door middel van wissels te aanvaarden, steeds worden discontokosten aangerekend en zal, behoudens speciale overeenkomst, het verhaal op de trekker worden uitgesloten. Wij garanderen niet het tijdig aanbieden van wissels. Het aanvaarden van de wissels brengt geen schuldvernieuwing noch afwijking van het bevoegdheidsbeding teweeg. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun incassering.


9. Klachten:

Iedere klacht is slechts ontvankelijk voor zover ze ons per schrijven wordt overgemaakt binnen de 8 dagen na levering van de goederen, en voor zover de goederen geen enkele bewerking hebben ondergaan. Indien de klacht aanvaard wordt, behoudt BCA n.v. zich het recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding met maximum de factuurwaarde van de geleverde en alS gebrekkig erkende goederen of kosteloze vervanging van deze goederen na het terugzenden in originele toestand, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding, in het bijzonder de vergoeding van indirecte schade. Eens deze termijn verstreken worden de goederen geacht definitief aanvaard te zijn, hetgeen iedere mogelijkheid tot latere klacht uitsluit Een klacht schorst de betaling niet.
BCA n.v zal niet gehouden zijn tot vergoeding van eventuele schade aan de goederen op basis van extracontractuele gronden. Wat lichamelijk schade en schade aan privé goederen betreft, zal BCA n.v. niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien: